Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Vrijgenieten Caravanverhuur
Versie 1.4 Schaijk,
16-mei-2023

Artikel 1. Definities
a. Alarmcentrale: de Alarmcentrale welke vermeld staat op de groene kaart die tijdens de uitgifte door de Eigenaar aan de Huurder wordt overhandigd, welke gebeld dient te worden in geval van pech of een ongeval;
b. Bestuurder: de natuurlijke persoon die door de Huurder via de Website als Bestuurder van het Kampeermiddel is opgegeven, waarbij de uitkomst van de Controles positief zijn;
c. Vrijgenieten Caravanverhuur gevestigd aan de Palmstraat 1B, 5374 PC te Schaijk ingeschreven onder KvK-nummer 89156714
d. Controles: identiteitscontroles en/of voertuigcontroles welke door Vrijgenieten Caravanverhuur en/of de Verzekeraar worden uitgevoerd;
e. Eigenaar: de natuurlijke persoon die de rechtmatige Eigenaar is van een Kampeermiddel en bevoegd is zijn Kampeermiddel te verhuren aan de Huurder;
f. Gehuurde: het Kampeermiddel dat door de Huurder wordt gehuurd van de Eigenaar;
g. Huurder: de natuurlijke persoon die een Kampeermiddel huurt van de Eigenaar;
h. Huurovereenkomst: de huurovereenkomst die door bemiddeling van Vrijgenieten Caravanverhuur via de Website tot stand komt;
i. Huurperiode: de lengte van de Huurperiode van het Gehuurde;
j. Huurprijs: de totale prijs voor het gebruik van het Gehuurde gedurende de Huurperiode zoals beschreven in Artikel 5.2;
k. Inventarislijst: het overzicht met alle inventaris in het Gehuurde op het begin van de Huurperiode;
l. Kampeermiddel: een camper, kampeerauto, mobilhome, (sta-)caravan, vouwwagen of ander voertuig welke geschikt is om in te overnachten;
m. Omboekingskosten: de eventuele hogere Huurprijs van een alternatief en vergelijkbaar Kampeermiddel via de Website ten opzichte van de Huurprijs van het oorspronkelijke Kampeermiddel, waarbij Vrijgenieten Caravanverhuur er te allen tijde naar streeft de omboekingskosten tot het minimum te beperken;
n. Overmacht: situatie waarin de Eigenaar zijn Kampeermiddel door eigen toedoen total loss rijdt en het bewijs hiervan door Vrijgenieten Caravanverhuur is geaccepteerd.
o. Pech: pech of schade waardoor rijden met het Gehuurde niet meer verantwoord is, waarbij de Huurder het registratienummer van de Alarmcentrale van het pechgeval aan Vrijgenieten Caravanverhuur verstrekt.
p. Reparatiekosten: kosten die gemaakt dienen te worden in het geval van schade om het Gehuurde weer in dezelfde staat te brengen als voor de schade, inclusief het bewijs zoals aankoopbewijzen van de vervangingsmaterialen en/of reparatiefacturen die aan de wettelijke eisen voldoen;
q. Reserveringsoverzicht: het Reserveringsoverzicht zoals dit via de Website ter beschikking wordt gesteld aan de Huurder en Eigenaar direct nadat de aanbetaling is voldaan, of een gewijzigd Reserveringsoverzicht waarvoor zowel de Huurder als de Eigenaar schriftelijk akkoord hebben gegeven;
r. Verzekeraar: de verzekeringsmaatschappij waarbij het Kampeermiddel is verzekerd voor verhuur;
s. Verzekeringsovereenkomst: de verzekeringsovereenkomst op basis waarvan het Kampeermiddel is verzekerd voor verhuur;
t. Website: het platform dat via de mobiele applicatie van Vrijgenieten Caravanverhuur en de huidige en toekomstige Vrijgenieten Caravanverhuur websites (waaronder maar niet uitsluitend www.Vrijgenieten Caravanverhuur.nl , www.Vrijgenieten Caravanverhuur.be, www.Vrijgenieten Caravanverhuur.com , www.Vrijgenieten Caravanverhuur.com.au , www.Vrijgenieten Caravanverhuur.co.uk, of enige andere Vrijgenieten Caravanverhuur website en onderliggende pagina’s) bereikbaar is en dat aan Huurders en Eigenaren de mogelijkheid biedt om een Kampeermiddel te huren en/of te verhuren.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op de Huurovereenkomst.
2.2. Afwijkingen van deze huurvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze huurvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze huurvoorwaarden geldig. De nietige of vernietigde bepalingen zullen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.
2.4. Vrijgenieten Caravanverhuur behoudt zich het recht voor de huurvoorwaarden te wijzigen en de gewijzigde huurvoorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen zullen schriftelijk of via e-mail bekend worden gemaakt en treden vanaf 20 dagen na de bekendmaking in werking.

Artikel 3. Adverteren van het Kampeermiddel via Vrijgenieten Caravanverhuur
3.1. De Eigenaar is verplicht ervoor zorg te dragen dat het Kampeermiddel vanaf het moment van adverteren op de Website voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, dat de laatste onderhoudsbeurt uiterlijk 12 maanden geleden dient te zijn uitgevoerd (en waarin voor campers tenminste de werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals in bijlage A staan vermeld), en dat het Kampeermiddel geschikt dient te zijn voor het doel en de reisbestemming welke de Huurder op de Website heeft aangegeven.
3.2. De Eigenaar is verplicht het Kampeermiddel dat hij via de Website te huur aanbiedt naar waarheid en volledigheid te omschrijven.
3.3. Zodra het Kampeermiddel niet (meer) voldoet aan artikel 3.1, dan dient de Eigenaar het Kampeermiddel direct van de Website te verwijderen. Indien verwijderen leidt tot het annuleren van een (of meerdere) toekomstige Huurovereenkomst(en), dan is de Eigenaar aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten zoals omschreven in artikel 14.3.
3.4. Zodra het Kampeermiddel niet (meer) voldoet aan artikel 3.2, dan dient de Eigenaar dit per direct aan de (of alle) toekomstige Huurder(s) Huurders te melden. Indien de Huurder dit ten tijde van de overdracht pas te weten komt, kunnen door Vrijgenieten Caravanverhuur aan de Eigenaar extra kosten in rekening worden gebracht zoals omschreven in artikel 14.5. Daarnaast dient de Eigenaar de gewijzigde staat per direct te vermelden op de Website overeenkomstig artikel 3.2.
3.5. De Eigenaar dient de beschikbaarheid van het Kampeermiddel te allen tijde via de Website up-to-date te houden.

Artikel 4. Boeken en het tot stand komen van de Huurovereenkomst
4.1. De Huurder kan uitsluitend een huuraanvraag indienen via de Website. Indien de Eigenaar de huuraanvraag accepteert, dan wordt de Huurder daarvan door Vrijgenieten Caravanverhuur per e-mail en per SMS op de hoogte gesteld.
4.2. De Huurovereenkomst is tot stand gebracht nadat de aanbetaling zoals beschreven in Artikel 5.3 is uitgevoerd en de uitkomst van de Controles van de Huurder en de Eigenaar positief zijn. Indien de uitkomst van een of meerdere Controle(s) negatief is, vervalt de huurovereenkomst en zullen eventuele (aan-)betalingen door de Huurder binnen 2 werkdagen volledig worden gerestitueerd.

Artikel 5. Betaling
5.1. Betalingen die de Huurder overeenkomstig de Huurovereenkomst aan de Eigenaar verschuldigd is lopen via de Website.
5.2. In de Huurprijs zit inbegrepen: a. de transactiekosten (met uitzondering van betalingen die via creditcard worden gedaan); b. de prijs per nacht voor de gereserveerde periode minus eventuele kortingen; c. eventuele Schoonmaakkosten mits vermeld op het reserveringsoverzicht; d. eventuele verzekeringskosten van het Gehuurde; en e. de servicekosten waarop 21% btw van toepassing is en welke is inbegrepen.
5.3. Nadat de Huurder de acceptatie van de huuraanvraag van de Eigenaar heeft ontvangen via de Website, dient de Huurder binnen de gestelde termijn de huuraanvraag om te zetten in een definitieve reservering door 50% van de Huurprijs tot een maximum van € 400,- via de Website te voldoen. De Huurder dient de restantbetaling uiterlijk 8 weken voor de aanvangsdatum van de Huurperiode via de Website te voldoen. Indien de huuraanvraag 8 weken of korter voor de aanvang van de Huurperiode wordt ingediend, dan dient de Huurder de Huurprijs in één keer te betalen.
5.4. Betalingen kunnen worden voldaan via iDEAL, Bancontact.
5.5. Eventuele extra kosten die achteraf door aan de Huurder in rekening worden gebracht kunnen onder meer bestaan uit:
a. een verlies of schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming door de Huurder van deze Huurovereenkomst;
b. extra huurkosten als gevolge van het te laat inleveren van het Gehuurde overeenkomstig artikel 12.1;
c. reparatiekosten of vervangingskosten in het geval van schade tot het maximum van het eigen risico van de Verzekeringsovereenkomst per schadegeval;
d. tol en boetes die de Huurder gedurende de Huurperiode met het Gehuurde gemaakt heeft;
e. extra gereden kilometers;
f. brandstofkosten aanvullend tot het brandstofpeil bij uitgifte plus € 25,- handelingskosten; schoonmaakkosten tot een maximum van € 250,-, behalve wanneer bewezen is dat in het Kampeermiddel gerookt is of er huisdieren in zijn geweest terwijl dat volgens de huisregels niet toegestaan is, dan is de Eigenaar gerechtigd om de gehele extra reinigingskosten in redelijkheid in rekening te brengen;
g. administratiekosten zoals beschreven in artikel 15; en
h. andere additionele kosten (indien vooraf kenbaar gemaakt overeenkomstig artikel 12.9).
5.6. Eigenaar kan de waarborgsom aanwenden om de in artikel 5.5 omschreven kosten van de Huurder te innen. Wanneer de waarborgsom niet toereikend is, zullen deze extra kosten apart aan de Huurder worden gefactureerd.

Artikel 6. Waarborgsom
6.1. De hoogte van de waarborgsom per Huurperiode staat vermeld in het Reserveringsoverzicht. De Huurder dient de betaling van de waarborgsom of de autorisatie op haar creditcard uiterlijk één dag voor vertrek via de Website te hebben voldaan. Het Gehuurde kan niet worden uitgegeven zolang de waarborgsom niet voldaan is. Vrijgenieten Caravanverhuur beheert de waarborgsom op haar derdengeldenrekening gedurende de Huurperiode en nadien totdat de eventuele naheffingen en schades volledig zijn afgehandeld.
6.2. Als er geen schade heeft plaatsgevonden gedurende de Huurperiode, dan zal Vrijgenieten Caravanverhuur binnen 5 werkdagen na afloop van de Huurperiode de eindafrekening opmaken en de autorisatie voor de waarborgsom van de creditcard afhalen of de waarborgsom aan de Huurder terugbetalen, minus eventuele inhoudingen van de door de Huurder verschuldigde extra kosten. Als er wel schade heeft plaatsgevonden gedurende de Huurperiode, dan zal Vrijgenieten Caravanverhuur binnen 5 werkdagen nadat de hoogte van de schade bekend is de eindafrekening opmaken en de reservering van de borg afhalen of de waarborgsom aan de Huurder terugbetalen, minus eventuele inhoudingen van de door de Huurder verschuldigde extra kosten.

Artikel 7. Ter beschikking stellen van het Gehuurde
7.1. De Eigenaar dient het Gehuurde ter beschikking te stellen aan de Huurder op de plaats, tijdstip en datum zoals vermeld in het Reserveringsoverzicht. Het Gehuurde dient volledig schoon van binnen en buiten te zijn, en inclusief de inventaris, accessoires en voorzieningen zoals in de advertentie staan aangegeven en welke naar behoren dienen te functioneren.
7.2. Indien de Eigenaar het Gehuurde niet ter beschikking kan stellen of een ander Kampeermiddel aanbiedt dan in het Reserveringsoverzicht is vermeld welke niet tot tevredenheid is van de Huurder, is de Huurder gerechtigd om de Reservering te annuleren volgens artikel 14.1.
7.3. Indien niet alle in de advertentie getoonde accessoires en voorzieningen aanwezig zijn in het Gehuurde of als deze niet allemaal naar behoren functioneren, ontvangt de Huurder een restitutie van 5% op de door de Verhuurder ontvangen huursom per ontbrekende of niet functionerende accessoire of voorziening (tot een maximum van € 50,- per accessoire of voorziening), of kan Huurder de Huurovereenkomst annuleren conform artikel 14.1.
7.4. De Eigenaar dient bij de ter beschikkingstelling van het Gehuurde aan Huurder de volgende papieren te overhandigen:
a) Een internationaal verzekeringsbewijs van het Gehuurde inclusief groene kaart waarop de landen zijn aangegeven waarin de verzekering geldig is;
b) De kentekenpapieren van het Gehuurde (met uitzondering van caravans die in beladen staat minder dan 750 kg wegen);
c) De gebruikershandleiding van het Gehuurde;
d) De inventarislijst van het Gehuurde.
7.5. De Eigenaar dient naar tevredenheid van de Huurder aan de Huurder een gebruiksinstructie te geven voor zowel het rijden met het Gehuurde als het gebruik van de accessoires en voorzieningen. De kosten voor schade of pech die ontstaan als gevolg van verkeerde instructies van de Eigenaar, zijn voor rekening van de Eigenaar.
7.6. De Eigenaar dient eventuele gebreken aan de Huurder te vermelden. Indien blijkt dat de Eigenaar al aanwezige schade(s) aan het Gehuurde op de Huurder probeert af te wentelen, zullen de werkelijke kosten van de expertise, schadebehandeling en extra administratieve handelingen (zoals opname in het FISH systeem en aangifte bij de politie voor fraude) worden verhaald op de Eigenaar.
7.7 De advertentie en alle eigenschappen, voorwaarden, huisregels en tarieven welke gelden op het moment van betaling, gelden als zodanig totdat de Huurperiode is afgelopen en eventuele schades en naheffingen zijn afgehandeld. Wijziging van deze eigenschappen, voorwaarden, huisregels en tarieven is alleen toegestaan in schriftelijke overeenstemming met de Huurder.
7.8. Indien een derde de uitgifte verzorgt, blijven deze huurvoorwaarden van toepassing op de Eigenaar.
7.9 De Huurder is ervoor verantwoordelijk om bij het ophalen van het Gehuurde het Overdrachtsformulier in te vullen zoals omschreven in Artikel 8. Indien een Bestuurder het Gehuurde ophaalt, blijven de Huurvoorwaarden van toepassing op de Huurder en wordt de Bestuurder geacht het Overdrachtsformulier in te vullen als ware hij de Huurder.

Artikel 8. Overdrachtsformulier
8.1 Het (digitale) overdrachtsformulier wordt aan de Huurder en de Eigenaar ter beschikking gesteld nadat de aanbetaling is voldaan.
8.2. Het (digitale) overdrachtsformulier bevat: a) de kilometerstand en het brandstofpeil; b) schades aan de buitenzijde; c) of het Gehuurde schoon is (binnen- en buitenzijde); d) of de Inventarislijst klopt; e) of de benodigde papieren conform artikel 7.4 aanwezig zijn; f) of alle accessoires en voorzieningen zoals in de advertentie staan aangegeven aanwezig zijn en naar behoren functioneren (uitgesloten het motorische gedeelte).
8.3. Indien het Gehuurde niet volledig schoon is, dient degene die verantwoordelijk is voor het vaststellen van de staat van het Gehuurde foto’s te maken van de nalatige schoonmaakstaat en deze aan Vrijgenieten Caravanverhuur beschikbaar te stellen per mail via info@vrijgenieten Caravanverhuur.nl.
8.4 Alleen indien de kilometerstand, het brandstofpeil en de schoonmaakstaat zijn vastgelegd op het overdrachtsformulier, kan Vrijgenieten Caravanverhuur het volgende in behandeling nemen: eventuele extra kosten zoals vermeld in artikel 5.5 door de Eigenaar alsook bezwaar tegen eventuele extra kosten door de Huurder.
8.5. Zowel de Eigenaar als de Huurder kan het ingediende (digitale) overdrachtsformulier goedkeuren of betwisten door bezwaar te maken middels het (digitale) overdrachtsformulier en inclusief foto’s ter onderbouwing van het bezwaar. Indien er geen bezwaar is gemaakt binnen 30 minuten nadat het overdrachtsformulier is ingediend, dan wordt het overdrachtsformulier automatisch goedgekeurd.
8.6. De Huurder dient binnen 24 uur na indienen van het (digitale) overdrachtsformulier eventuele schades en gebreken aan de binnenzijde van het Gehuurde door te geven aan Vrijgenieten Caravanverhuur via de Website of per e-mail via info@Vrijgenieten Caravanverhuur.nl . Na deze termijn vervalt de mogelijkheid tot het opgeven van schades en gebreken.
8.7 De Eigenaar dient binnen 24 uur na indienen van het (digitale) overdrachtsformulier eventuele schades en gebreken aan het Gehuurde en aan de inventaris inclusief foto’s waarop de schades en gebreken duidelijk zichtbaar zijn door te geven aan Vrijgenieten Caravanverhuur via de Website of per e-mail via info@Vrijgenieten Caravanverhuur.nl. Na deze termijn vervalt de mogelijkheid tot het opgeven van schades en gebreken.
8.8. Indien de Eigenaar na afloop van de Huurperiode schades aan de buitenzijde van het Gehuurde aan de Huurder in rekening wil brengen, dan zal Vrijgenieten Caravanverhuur de staat in het overdrachtsformulier dat is opgegeven door de Huurder als uitgangspunt nemen om te bepalen of de schades gedurende de Huurperiode van de Huurder zijn ontstaan.

Artikel 9. Gedragsregels voor het gebruik van het Gehuurde
9.1. De Huurder garandeert dat hij dan wel de Bestuurder over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om het Gehuurde veilig te kunnen besturen.
9.2. De Huurder is zelf verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in het Gehuurde vervoert. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan illegale goederen, waaronder verdovende middelen, met het Gehuurde te vervoeren.
9.3. Indien de Huurder niet de Bestuurder is, dan dient de Huurder de Bestuurder te wijzen op deze huurvoorwaarden en ervoor zorg te dragen dat de Bestuurder de huurvoorwaarden in acht neemt.
9.4. In het geval de Huurovereenkomst niet wordt nagekomen door de Huurder, is er sprake van misbruik van het Gehuurde en is de Huurder aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende directe en indirecte schade en daarnaast een onkostenvergoeding van € 250,-, waarvan € 150,- voor de Eigenaar en € 100,- voor Vrijgenieten Caravanverhuur. Onder misbruik valt onder meer:
a) Huurder gaat naar andere landen dan is toegestaan op grond van de verzekeringspapieren en/of de huisregels van de Eigenaar.
b) Huurder overtreedt de huisregels zoals deze vermeld staan in het Reserveringsoverzicht en op de Website in de advertentie van het Gehuurde onder het kopje Huisregels.
c) Huurder verhuurt het Gehuurde onder aan derden (onderverhuur).
d) Huurder negeert waarschuwingslampjes van het Gehuurde.
e) Huurder wijzigt het reisgezelschap zonder de Eigenaar en Vrijgenieten Caravanverhuur daarover schriftelijk te informeren.
f) Huurder verduistert het Gehuurde.
g) Huurder verkoopt het Gehuurde.
h) Huurder gebruikt het Gehuurde roekeloos.
i) Huurder geeft het Gehuurde in gebruik aan anderen of laat het Gehuurde besturen door anderen dan door Vrijgenieten Caravanverhuur goedgekeurde Bestuurders.
j) Huurder gebruikt het Gehuurde voor illegale doeleinden.
k) Huurder gebruikt het Gehuurde voor commerciële of mediadoeleinden zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar en Vrijgenieten Caravanverhuur.
l) Alle andere gedragingen waaruit is vast te stellen dat de Huurder niet handelt als ‘goed huisvader’ met betrekking tot het Gehuurde.
9.5. Indien de Huurder oneigenlijke stoffen in respectievelijk de brandstoftank, gastank, schoonwatertank, en/of vuilwatertank stopt – waaronder verkeerde brandstof in de brandstoftank of brandstof in de schoonwatertank – dan zijn de volledige herstelkosten voor rekening van de Huurder.
9.6. De Bestuurder dient minimaal de leeftijd te hebben bereikt die in het Reserveringsoverzicht is vermeld en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs dat vereist is voor het besturen van het Gehuurde of voor de combinatie van het Gehuurde en trekkend voertuig. Een bestuurder is alleen gerechtigd om het Gehuurde te besturen indien de Controle is uitgevoerd via de Website en de uitkomst van de Controle positief is uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Huurperiode. De uitkomst van de Controle kan maximaal 5 werkdagen in beslag nemen. Indien de aanvang van de Huurperiode binnen zeven dagen na betaling plaatsvindt, dient de Controle op de dag van de betaling te worden uitgevoerd via de Website waarbij de uitkomst van de Controle positief dient te zijn. Indien de Bestuurder een buitenlandse Bestuurder is, dan dient deze Bestuurder te beschikken over een geldig internationaal rijbewijs.
9.7. Het Gehuurde mag enkel worden gebruikt voor het maximaal aantal personen dat bij het Gehuurde op de Website en/of bij de boekingsprocedure is vermeld.
9.8. Indien het Gehuurde – eventueel in combinatie met het trekkend voertuig in het geval het een caravan of vouwwagen betreft – met rijbewijs B bestuurd wordt, mag het totale gewicht van de combinatie na belading niet meer dan 3500 kg bedragen.
9.9. De Huurder is aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen en/of eventuele kosten in verband met het gebruik van tolwegen gedurende de Huurperiode. Deze aansprakelijkheid blijft bestaan nadat (een gedeelte van) de waarborgsom is teruggestort en verloopt een jaar na afloop van de Huurperiode. Naheffingen voor verkeersovertredingen en/of kosten voor het gebruik van tolwegen aan Huurder dienen door de Eigenaar te worden voorzien van bewijs dat deze kosten door de Huurder tijdens de Huurperiode zijn veroorzaakt. De Eigenaar dient deze kosten te allen tijde voor te schieten om eventuele verhogingen te voorkomen. Eventuele verhogingen ten gevolge van niet tijdig betalen door de Eigenaar kunnen niet in rekening worden gebracht aan de Huurder of Vrijgenieten Caravanverhuur.
9.10. De Huurder dient het Gehuurde te gebruiken en te controleren overeenkomstig de gebruiksinstructies en de handleiding. De Bestuurder en de Huurder dienen bij het gebruik van het Gehuurde alle instructies die door de Eigenaar zijn verstrekt op te volgen, waaronder instructies welke zijn geüpload op de Website. De Bestuurder dient voorzichtig en veilig met het Gehuurde te rijden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan harder te rijden dan de wettelijk maximaal toegestane snelheid en de door de Eigenaar schriftelijk en/of in de advertentie gecommuniceerde maximale snelheid.
9.11. Het Gehuurde dient gebruikt te worden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
9.12. Het Gehuurde dient enkel door de Huurder te worden gebruikt voor kampeerdoeleinden. Het is enkel toegestaan met het Gehuurde te staan op erkende campings of, indien het Gehuurde een camper is, op erkende camperstandplaatsen. Als er schade of kosten ontstaan doordat het Gehuurde niet op een camping of een andere gerechtigde camperstandplaats staat en die niet door een Verzekeraar worden vergoed, zijn die voor rekening van de Huurder.
9.13. Indien het Gehuurde een technische storing heeft, is de Huurder verplicht de Eigenaar en Vrijgenieten Caravanverhuur daarvan direct telefonisch op de hoogte te stellen.

Artikel 10. Welke landen mogen worden bezocht
Alleen de landen welke op het overdrachtsformulier staan beschreven en welke op de groene kaart die door de Verzekeraar is verstrekt staan vermeld mogen met het Gehuurde worden bezocht.

Artikel 11. Verlenging van de Huurperiode
11.1. De oorspronkelijke Huurperiode kan door de Huurder worden verlengd door met de Eigenaar een verlengingsperiode af te spreken. De verlenging is gerechtigd indien de Huurder de verlenging op de Website heeft ingevoerd en betaald en de Eigenaar hiermee akkoord is gegaan.
11.2. De Eigenaar is vrij om een verzoek tot verlenging van de Huurovereenkomst te weigeren. Als de Huurder het Gehuurde niet teruggeeft op de einddatum van de Huurperiode, zal de Huurder aansprakelijk zijn voor de kosten zoals omschreven in artikel 12.1.
11.3. Indien de oorspronkelijke Huurperiode in onderling overleg tussen de Huurder en de Eigenaar wordt verlengd maar niet via de Website wordt bekrachtigd, gelden deze huurvoorwaarden niet voor de verlengde periode en is Vrijgenieten Caravanverhuur nimmer verantwoordelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende directe of indirecte schade.

Artikel 12. Terugbrengen van het Gehuurde
12.1. Het Gehuurde mag alleen worden teruggebracht door de Huurder en Bestuurders, waarbij de Huurvoorwaarden te allen tijde van toepassing blijven op de Huurder. De Huurder dient het Gehuurde op de afgesproken einddatum van de Huurperiode terug te brengen op de afgesproken plaats en tijd, zoals vastgelegd in het Reserveringsoverzicht. Bij het niet of niet tijdig op de afgesproken plaats terugbrengen van het Gehuurde, zal een tarief van 250% van de Huurprijs aan de Huurder in rekening worden gebracht voor iedere nacht dat het Gehuurde te laat is teruggebracht. Hiervan komt 200% van het tarief toe aan de Eigenaar en 50% aan Vrijgenieten Caravanverhuur.
12.2. Indien de Huurder het Gehuurde niet kan inleveren bij de Eigenaar op de afgesproken plaats en tijd, dient de Huurder de eindstaat van het Gehuurde te hebben vastgelegd door middel van het (digitale) overdrachtsformulier alvorens afstand te doen van het Gehuurde. Bij het niet terugbrengen van het Gehuurde zullen eventuele repatriëringskosten aan de Huurder in rekening worden gebracht indien er geen sprake is van Pech. 12.3. De Huurder dient het Gehuurde schoon van binnen en in dezelfde staat terug te brengen zoals hij het Gehuurde in ontvangst heeft genomen.
12.4 De Eigenaar is verantwoordelijk voor het correct vastleggen van de staat van het Gehuurde tijdens de inname middels het (digitale) overdrachtsformulier zoals beschreven in Artikel 8. Alleen indien dit volgens Artikel 8 is gedaan, kan door de Eigenaar aanspraak gemaakt worden op eventuele kosten zoals vermeld in artikel 5.5.
12.5. Het is de Eigenaar niet toegestaan te eisen dat de Huurder het Gehuurde eerder terug moet brengen, tenzij: (i) de Huurder hiermee nadrukkelijk instemt en het Gehuurde op een tijd en plaats wordt teruggebracht welke akkoord is met de Huurder, waarna een volledige restitutie plaatsvindt van de niet genoten dagen aan huur en servicekosten aan de Huurder, welke bij de Eigenaar in rekening wordt gebracht; of (ii) de Eigenaar kan aantonen dat de Huurder twee keer of vaker het voertuig misbruikt zoals omschreven in artikel 9.4, waarbij de Huurder het Gehuurde per direct dient terug te brengen en hierbij de instructies van de Eigenaar strikt dient op te volgen. Er zal in het laatste geval geen restitutie plaatsvinden aan de Huurder.
12.6. Indien de Huurder het Gehuurde eerder wenst terug te brengen, dient dit op een tijd en plaats te gebeuren welke akkoord is met de Eigenaar. Er zal geen restitutie van de Huurprijs plaatsvinden tenzij de Eigenaar hiermee instemt. Er zal geen restitutie van de servicekosten aan de Huurder plaatsvinden.
12.7. Indien de Eigenaar niet op de afgesproken plaats en tijd aanwezig is om het Gehuurde in te nemen, dient de Huurder de staat van het Gehuurde middels het (digitale) overdrachtsformulier vast te leggen zoals beschreven in Artikel 8 en wordt dit geacht waarheid te zijn.
12.8. Indien de Eigenaar het Gehuurde door een derde laat innemen, dan dient de Eigenaar dat schriftelijk aan de Huurder door te geven inclusief de naam van deze persoon. Hetgeen wat de derde in het (digitale) overdrachtsformulier opgeeft wordt gezien alsof de Eigenaar dit opgeeft en deze huurvoorwaarden blijven van toepassing op de Eigenaar.
12.9. Indien de Huurder door hem veroorzaakte schade(s) aan het Gehuurde doelbewust verzwijgt, zullen de kosten van de expertise, schadebehandeling en extra administratieve handelingen (zoals opname in FISH systeem en aangifte bij de politie voor fraude) worden verhaald op de Huurder.
12.10. Additionele kosten aan het Gehuurde – waaronder schoonmaakkosten, huur van inventaris, dekens en gas – dienen vooraf kenbaar gemaakt te worden in de advertentie en op het overdrachtsformulier.
12.11. Indien de Huurder het Gehuurde niet terugbrengt, ondersteunt Vrijgenieten Caravanverhuur de Eigenaar om de politie in te schakelen en zal al het bewijsmateriaal worden overgedragen aan de politie. Alle directe en indirecte kosten waaronder gederfde huurinkomsten zullen op de Huurder in rekening worden gebracht.

Artikel 13. Schade en verzekering
13.1. De Eigenaar is verplicht om gedurende de Huurperiode het Gehuurde afdoende verzekerd te hebben. Op het overdrachtsformulier staat aangegeven hoe het Gehuurde verzekerd is en welke pechhulp is inbegrepen. Indien dit niet correct is ingevuld, zijn alle mogelijke hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Eigenaar.
13.2. Tijdens de Huurperiode kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan aan het Gehuurde. Indien er sprake is van Pech en/of het Gehuurde betrokken is geweest bij een ongeval, dan dient de Huurder direct contact op te nemen met Vrijgenieten Caravanverhuur middels het noodnummer welke staat op het noodformulier dat per mail verzonden is op de dag voor vertrek. De Huurder dient de instructies van Vrijgenieten Caravanverhuur op te volgen. Direct na een ongeluk, voordat de voertuigen die bij de aanrijding betrokken zijn zijn verplaatst, of indien er sprake is van een eenzijdig ongeluk voordat het Gehuurde is verplaatst, dient de Huurder foto’s te maken van de schade en van de locatie van het ongeluk. Daarnaast dient de Huurder direct het schadeformulier in te vullen en een foto te versturen van het ingevulde en ondertekende schadeformulier naar info@Vrijgenieten Caravanverhuur.nl.
13.3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een reparatie te laten uitvoeren zonder dat hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door de Eigenaar, de Alarmcentrale of door de Verzekeraar. Indien de Eigenaar toestemming dient te geven voor een reparatie en waarbij het in redelijkheid noodzakelijk is om het gebruik van het Gehuurde zoals op de Website staat geadverteerd te kunnen voortzetten, dient de Eigenaar binnen 24 uur akkoord te geven of zelf met een gelijkwaardig alternatief te komen. Wanneer de Eigenaar bovenstaande niet nakomt, wordt geacht dat Eigenaar akkoord is en zijn de reparatiekosten zoals voorgesteld door de Huurder of door Vrijgenieten Caravanverhuur voor rekening van de Eigenaar.
13.4. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld door de Bestuurder en door alle betrokkenen te worden ondertekend. Een uitzondering hierop is een eenzijdige aanrijding, hierbij dient alleen het Europese schadeformulier ingevuld en door de Bestuurder en de Huurder ondertekend te worden.
13.5. Wanneer de Huurder zich niet houdt aan artikel 13.2 t/m 13.4 zijn alle daaruit vloeiende kosten voor rekening van de Huurder.
13.6. Voor rekening van de Huurder blijft te allen tijde alle schade die volgens de verzekeringsvoorwaarden van de Verzekeraar niet voor vergoeding in aanmerking komt, met uitzondering van motorische schade, tenzij sprake is van opzet of grove roekeloosheid van de Bestuurder.
13.7 In het geval van schade dient de hoogte van de reparatiekosten binnen 10 werkdagen na inname door de Eigenaar opgegeven te worden aan Vrijgenieten Caravanverhuur via de Website, inclusief een bindende offerte en foto’s waarop de schade duidelijk zichtbaar is. Indien de Eigenaar niet binnen deze periode een bindende offerte of factuur kan verkrijgen, dient te allen tijden binnen 10 werkdagen te zijn opgegeven dat er schade is inclusief foto’s waarop de schade duidelijk zichtbaar is. Indien de Eigenaar dit verzuimt, vervalt het recht op schadevergoeding.
13.8 Indien de Huurder niet akkoord gaat met de hoogte van de reparatiekosten en de Eigenaar zelf deze kosten heeft opgegeven, kan de Huurder dit laten verifiëren volgens artikel 13.7. Vrijgenieten Caravanverhuur zal de Eigenaar hiervan op de hoogte stellen. Indien het verschil tussen de hoogte van de schade zoals opgegeven door de Eigenaar en zoals bepaald door de onafhankelijke schade-expert minder dan € 50,- euro bedraagt, zijn de kosten van de schade-export voor rekening van de Huurder. Indien de hoogte van de schade meer dan € 50,- goedkoper is, zijn de kosten van de onafhankelijke schade-expert voor rekening van de Eigenaar. De schade-expert zal zich tot het uiterste inspannen om het schadebedrag binnen 5 werkdagen na aanvraag door de Huurder vastgesteld te hebben. Indien de onafhankelijke schade-expert voor het vaststellen van de reparatiekosten extra foto’s van de schade nodig heeft waarop de schade duidelijk zichtbaar is, dient de Eigenaar deze binnen 2 werkdagen ter beschikking te stellen aan de schade-expert. Indien dit niet binnen de gestelde termijn gebeurt, vervalt het recht een schadevergoeding voor de Eigenaar en wordt (het restant van) de waarborgsom teruggestort naar de Huurder.

Artikel 14. Annuleren van de Huurovereenkomst
14.1. De Huurder dient het Gehuurde te weigeren als hij op redelijke grond meent dat deze niet geschikt is en/of de voorzieningen en/of accessoires niet overeenkomen met de advertentie zoals op de Website zijn weergegeven. De Huurder mag de Huurovereenkomst annuleren als een dergelijke weigering plaatsvindt. De Huurder hoeft dan geen kosten te betalen en Vrijgenieten Caravanverhuur brengt in dit geval 15% annuleringskosten bij de Eigenaar in rekening. De eventueel reeds (aan-)betaalde Huurprijs en Waarborgsom zullen in een dergelijk geval geheel aan de Huurder worden terugbetaald. Als de Huurder in dit geval toch besluit het Gehuurde te gebruiken, dan is dat volledig voor risico van de Huurder.
14.2. Op de Huurovereenkomst zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing zoals deze kenbaar worden gemaakt op het moment dat de Huurder de huuraanvraag betaalt. Deze zijn gespecificeerd op de desbetreffende advertentiepagina van de Eigenaar en in het Reserveringsoverzicht (zijnde de vooraf gedefinieerde annuleringsvoorwaarden Flexibel, Normaal en Strikt).
14.3. Het is de Eigenaar toegestaan om de Huurovereenkomst kosteloos te annuleren voordat de Huurder de aanbetaling heeft voldaan. Na de aanbetaling kan de Eigenaar de Huurovereenkomst kosteloos annuleren in de volgende gevallen: a) indien er sprake is van Overmacht; b) indien er bij de Huurovereenkomst tussen de Eigenaar en de voorgaande Huurder via Vrijgenieten Caravanverhuur sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 13.2; of c) indien er sprake is van Pech en het bewijs hiervan door Vrijgenieten Caravanverhuur is geaccepteerd én de Eigenaar dit kalenderjaar nog geen andere betaalde Huurovereenkomst heeft geannuleerd; of d) indien de Eigenaar van mening is dat het Kampeermiddel niet meer veilig kan worden verhuurd en het bewijs hiervan door Vrijgenieten Caravanverhuur is geaccepteerd én de Eigenaar dit kalenderjaar nog geen andere betaalde Huurovereenkomst heeft geannuleerd.
14.4 Indien de Eigenaar de Huurovereenkomst annuleert na aanbetaling en er geen sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 14.3 of artikel 3.4, dan worden aan de Eigenaar door Vrijgenieten Caravanverhuur € 100,- annuleringskosten per geannuleerde Huurovereenkomst in rekening gebracht. Daarnaast kunnen aan de Eigenaar Omboekingskosten tot een maximum van € 250,- per geannuleerde Huurovereenkomst in rekening worden gebracht.
14.5 Indien er sprake is van nalatigheid van de Eigenaar en de Huurder het Gehuurde weigert op basis van artikel 3.4, dan worden aan de Eigenaar door Vrijgenieten Caravanverhuur € 200,- annuleringskosten per geannuleerde Huurovereenkomst in rekening gebracht. Daarnaast kunnen aan de Eigenaar Omboekingskosten tot een maximum van € 500,- per geannuleerde Huurovereenkomst in rekening worden gebracht.
14.6 In het geval van een annulering door de Eigenaar zal Vrijgenieten Caravanverhuur ernaar streven om een vergelijkbare vervangende camper ter beschikking te stellen aan de Huurder, welke de Huurder dient te accepteren. Omboekingskosten boven € 250,- zijn voor rekening van de Huurder. Indien de Eigenaar door annulering van een Huurovereenkomst te veel verhuuropbrengsten heeft ontvangen, dient de Eigenaar deze binnen 2 werkdagen te restitueren aan Vrijgenieten Caravanverhuur.
14.7. De Eigenaar is gerechtigd de Huurovereenkomst te annuleren indien de Huurder niet op de gestelde datum, plaats en tijd is zoals in het Reserveringsoverzicht staat vermeld. Hierop zijn de annuleringsvoorwaarden voor de Huurder van toepassing zoals vermeld in het Reserveringsoverzicht.
14.8. Indien een partij niet aan de verplichtingen van deze overeenkomst voldoet kan de andere partij de Huurovereenkomst per direct opzeggen zonder tussenkomst van de rechter en zonder opzegtermijn. De annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 14.2 blijven van toepassing.
14.9. Indien Huurder de Huurovereenkomst annuleert en er is geen sprake van artikel 14.1, dan gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in Reserveringsoverzicht. Indien er na toepassing van de annuleringsvoorwaarden een overschot resteert zal dit worden terugbetaald aan de Huurder. Indien er na toepassing van de annuleringsvoorwaarden een tekort ontstaat, zal dit bij de Huurder in rekening worden gebracht.

Artikel 15. Administratiekosten
15.1. Vrijgenieten Caravanverhuur kan administratiekosten ter hoogte van € 20,- in rekening brengen aan de Huurder indien deze zich niet houdt aan de huurvoorwaarden waardoor Vrijgenieten Caravanverhuur extra administratieve handeling dient uit te voeren: – Bij het niet tijdig voldoen van de restbetaling (artikel 5.3); – Bij het niet tijdig voldoen van de waarborgsom (artikel 6.1); – Bij het verwerken van naheffingen (artikel 5.5); – Bij het verwerken van naheffingen nadat de waarborgsom is afgehandeld (artikel 5.5 lid d).
15.2. Vrijgenieten Caravanverhuur kan administratiekosten ter hoogte van € 20,- in rekening brengen aan de Eigenaar indien deze zich niet houdt aan de huurvoorwaarden waardoor Vrijgenieten Caravanverhuur extra administratieve handeling dient uit te voeren: – Bij het onterecht verkorten van het reservering (artikel 12.5).

Artikel 16. Eigendom en aansprakelijkheid
16.1. Het Gehuurde blijft altijd eigendom van de Eigenaar. Het is de Huurder niet toegestaan het Gehuurde te belasten of te verkopen.
16.2. De Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade van Huurder, Bestuurder of diens reisgezelschap als gevolg van uitvoering van deze Huurovereenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove roekeloosheid van de Eigenaar.
16.3. Indien de Eigenaar aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van de Eigenaar beperkt tot de Huurprijs die door de Huurder voor het huren van het Gehuurde betaald is.

Artikel 17. Positie van Vrijgenieten Caravanverhuur
17.1. Het Gehuurde wordt verhuurd door de Eigenaar en niet door Vrijgenieten Caravanverhuur. Vrijgenieten Caravanverhuur is niet de Eigenaar van het Gehuurde. Vrijgenieten Caravanverhuur is geen partij bij de Huurovereenkomst tussen de Huurder en de Eigenaar.
17.2. Vrijgenieten Caravanverhuur spant zich in om de conditie van het Gehuurde te verifiëren middels het opvragen van de meest recente APK-keuring en de meest recente onderhoudsbeurt. Desalniettemin kan Vrijgenieten Caravanverhuur niet verantwoordelijk worden gehouden voor de actuele fysieke en motorische staat van het Gehuurde.
17.3. Zowel de betaling van de Huurprijs en van de eventuele overige bedragen die de Huurder aan de Eigenaar verschuldigd is als restituties die de Eigenaar aan de Huurder verschuldigd is, verlopen via Vrijgenieten Caravanverhuur. Vrijgenieten Caravanverhuur voldoet de betaling van de huurbedragen aan de Eigenaar op de dag nadat de reservering is gestart. Overige bedragen aan de begunstigde worden overgemaakt uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat het geld van de verschuldigde is ontvangen. Vrijgenieten Caravanverhuur verzorgt geen vooruitbetalingen en/of voorschotten van huurinkomsten, naheffingen, boetes, tol en/of andere bedragen.
17.4. Vrijgenieten Caravanverhuur kan op verzoek van de Huurder of van de Eigenaar bemiddelen bij een conflict tussen de Huurder en de Eigenaar. Vrijgenieten Caravanverhuur tracht door bemiddeling tot een oplossing te komen die voor de Huurder en de Eigenaar acceptabel is. Indien Vrijgenieten Caravanverhuur een reactie en/of aanvullende informatie behoeft om de zaak verder in behandeling te kunnen nemen, kan Vrijgenieten Caravanverhuur aan Huurder en/of Eigenaar een termijn stellen waarbinnen deze dient te zijn aangeleverd. Als de Huurder en/of Eigenaar zich niet houdt aan de gestelde termijn, staat het Vrijgenieten Caravanverhuur toe een bindend besluit te nemen op basis van de aanwezige feiten.
17.5. Vrijgenieten Caravanverhuur is niet aansprakelijk voor:
a. schade aan, verlies van of tenietgaan van het Gehuurde;
b. schade als gevolg van het annuleren van een Huurovereenkomst;
c. schade als gevolg van de staat van het Gehuurde;
d. schade als gevolg van niet-naleving van de Huurovereenkomst door Huurder en Eigenaar;
e. boetes die tijdens de Huurperiode door de Huurder met het Gehuurde gemaakt zijn; en
f. alle andere directe en indirecte schade die voortvloeien uit de uitvoering van de Huurovereenkomst en deze huurvoorwaarden.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1. Op deze voorwaarden en de Huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Alle geschillen die ontstaan als gevolg van de Huurovereenkomst of deze huurvoorwaarden worden door de bevoegde rechter in Den Haag behandeld. Bijlage A. Eisen aan onderhoudsbeurt camper Tijdens de onderhoudsbeurt van een camper dienen tenminste de volgende onderhouds-werkzaamheden te zijn uitgevoerd: Camperopbouw: – Inspecteren van de kitnaden; – Smeren van de cilindersloten van luiken en deuren ; – Inspecteren van de bodemplaat; – Controleren van de gasslang en drukregelaar; – Afpersen van het gassysteem; – Testen van boordaccu met meetapparatuur; – Uitvoeren van vochtmeting. Auto, onderstel en motor: – Vervangen van olie en oliefilter; – Controleren en aanvullen van ruitensproeiervloeistof; – Controleren van koelvloeistof, meten en aanvullen van antivries; – Visueel controleren van verlichting; – Controleren/corrigeren van bandenspanning; – Visueel controleren van banden (profiel, staat, leeftijd); – Testen van startaccu met meetapparatuur; – Testen van remvloeistof (niet vervangen); – Visueel inspecteren van onderstel en motor; – Visueel controleren van remmen.